מפה אינטרנט בע"מ:
מדיניות הגנת הפרטיות

מפה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והמידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של מפה.

האמור במדיניות הגנת הפרטיות בא להוסיף על האמור בתנאי השימוש ואינו גורע מהם.

רישום לשירותים:
 • חלק משירותים באתר טעונים הרשמה, דוגמת קבלת מנוי לאתר אשר מותנית בתהליך הרשמה אשר במסגרתו יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כולל, בין היתר, שם, כתובת, דרכי התקשרות (מספר טלפון ו/או כתובת דוא"ל) ומספר כרטיס אשראי (להלן: "הפרטים האישיים").
 • המשתמש אינו חייב למלא את כל הפרטים האישיים, אך אם לא ימלא את הפרטים האישיים המופיעים בשדות החובה לא יוכל ליהנות מחלק מהשירותים כאמור.
השימוש במידע
 • הפרטים האישיים אשר יימסרו למפה וכן המידע שיצטבר אצלה בקשר עם המשתמשים, דוגמת העדפות לתכנים שהמשתמש מסמן בפרופיל האישי שלו, דירוגים של המשתמש וכיו"ב, ישמרו במאגריה של מפה וישמשו אותה אך ורק לשימושים המותרים על פי מדיניות הגנת הפרטיות או על פי חוק.
 • השימוש שיעשה על ידי מפה ו/או חברות מקבוצת מפה בנתונים האמורים לעיל הינו לטובת אחת או יותר מן המטרות המפורטות להלן:
  1. הרשמה לאתר מפה וכן למשחקים, מבצעים ופעילויות שונות כפי שיהיו באתר מעת לעת;
  2. יצירת אזורים אישיים באתר שיותאמו להעדפות המשתמש;
  3. שיפור והעשרת השירותים והתכנים באתר, כולל הוספה, הסרה ושינויים;
  4. ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי ואנונימי לצדדים שלישיים, כולל מפרסמים;
  5. יצירת קשר עם המשתמש;
  6. כל מטרה נלווית לאחת מהמטרות המפורטות לעיל וכל מטרה רלבנטית לשירותים אותם מספקת ו/או תספק מפה. מסירת מידע לצדדים שלישיים
מסירת מידע לצדדים שלישיים
 • מפה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ו/או פרטים מזהים על המשתמשים למעט במקרים המפורטים להלן:
  1. הדבר נדרש לטובת קבלת השירותים, דוגמת העברת הפרטים לחברת כרטיס האשראי;
  2. קיבלה לכך את הסכמת המשתמש מראש ובכתב;
  3. נדרשה לעשות כן על ידי צו שיפוטי;
  4. בכל מחלוקת ו/או דרישה ו/או טענה ו/או הליכים משפטיים, ככל שיהיו כאלה, בין מפה לבין המשתמש;
  5. במקרה בו המשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין;
  6. בכל מקרה בו מפה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לגוף צד שלישי ו/או בכדי למנוע נזק חמור לרכוש המשתמש ו/או לרכוש צד שלישי.
Cookies

מפה עושה שימוש באתר ב- Cookies (עוגיות) לשתי מטרות: הראשונה טכנית, שתכליתה לשפר את המהירות והיעילות של השימוש במפות ע"י המשתמשים באתר, והיא מופעלת כעת; השנייה היא על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על עצם השימוש באתר, בערוציו ובמידע המצוי בו. באמצעות הנתונים שיאספו תשפר מפה את האתר ותתאים אותו לצורכי המשתמשים.Cookies הם קובצי טקסט שמפה מציבה בתוך הדפדפן המותקן בדיסק הקשיח של המבקר. ה Cookies -לא חושפים שום מידע אישי על המשתמש. המשתמש יכול למחוק בכל עת מהדיסק הקשיח את קובצי ה- Cookies המצויים בתיקייה: c:windows/cookies או:c:windows/Temporary Internet Files.

אבטחת מידע

מפה מנהלת ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לשרתים שלה. אך למען הסר ספק מובהר בזאת כי מפה אינה יכולה להתחייב כי האתר הינו חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע

כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או באמצעות אפוטרופוס או באמצעות בא כוחו על פי הרשאה בכתב, במידע המוחזק עליו במאגר המידע וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 והוראות כל דין אחר שהינו רלבנטי.

שינויים במדינות הגנת הפרטיות

מפה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הגנת הפרטיות ואלה יחולו מרגע פרסומם באתר.

אישור
אתר מפה - רק המלצות טובות
הרשמה לאתר מפה
הרשמה טלפונית
כניסה למנויים